Evropský sbor solidarity – projekty

DOBROVOLNICKÉ PROJEKTY

VOLUNTEERING PROJECTS

Něco o tom, jak to začalo…

Jsme držitelem známky Quality Label od roku 2021. Ve stejném roce jsme zažádali o svůj první dobrovolnický projekt v rámci Evropského sboru solidarity. Žádost byla schválena a my jsme mohli začít hledat své první evropské dobrovolníky. Výzvu jsme zveřejnili na webu European Youth Portal, kde se nám ozvalo několik zájemců z různých zemí EU i mimo EU. Pro výběr dobrovolníků jsme zvolili dvě hlavní kritéria – přiložený životopis a osobní pohovor přes online platformu MS Teams.

A bit about how it all started…

We have been a holder of the Quality Label since 2021. In the same year, we applied for our first volunteer project within the European Solidarity Corps. The application was approved and we could start looking for our first European volunteers. We published the call on the European Youth Portal website, where several interested parties from various EU and non-EU countries contacted us. We chose two main criteria for the selection of volunteers – the attached CV and a personal interview via the MS Teams online platform.

ROK 2022/ YEAR 2022

Paula Duvnjak – Chorvatsko

Dne 7.1.2022 přijela historicky první zahraniční dobrovolnice přes Evropský sbor solidarity. Úvodní rozhovor si můžete přečíst zde. Paula u nás strávila 12 měsíců a hlavní náplní její činnosti byla výpomoc na kroužcích, akcích a táborech. Také jsme jí svěřili náš instagramový účet, který do té doby nebyl příliš aktivní. Cílem bylo, aby zmapovala co nejvíci kroužků a ukázala naší činnost širší veřejnosti skrz sociální sítě. Jak vypadá náš Instagram nyní se můžete podívat zde. V rámci inkluze jsme zavedli pravidelné hodiny chorvatšiny pro pracovníky DDM. Bylo to něco úplně nového a vidíme v tom jen pozitivní zkušenost. Paula skvěle ovládala angličtinu, takže nám vysvětlovala látku částečně anglicky, částečně chorvatsky a postupně i česky, jelikož češtinu pochytila velice rychle. Pro nás naopak to bylo obohacující v tom, že jsme museli oprášit cizí jazyk a nebát se ho začít používat. Mimo to se nám základy chorvatšiny a fráze hodí i do budoucna – třeba při cestování. Věděli jste, že když Chorvatovi řeknete, aby šel „vpravo,“ půjde rovně?+

Paula Duvnjak – Croatia

On January 7, 2022, the first ever foreign volunteer arrived through the European Solidarity Corps. You can read the opening interview here. Paula spent 12 months with us and the main content of her activity was helping out at clubs, events and camps. We also entrusted her with our Instagram account, which was not very active until then. The goal was to map as many circles as possible and show our activities to the wider public through social networks. You can see how our Instagram looks now here. As part of inclusion, we introduced regular Croatian lessons for DDM employees. It was something completely new and we can only see a positive experience in it. Paula had an excellent command of English, so she explained the material to us partly in English, partly in Croatian and gradually in Czech, as she picked up Czech very quickly. For us, on the other hand, it was rewarding in that we had to brush up on a foreign language and not be afraid to start using it. In addition, the basics of Croatian and phrases will also come in handy in the future – for example, when traveling. Did you know that if you tell a Croat to go „right“ he will go straight?

 

Nika Romanadze – Gruzie

Nika dorazil dne 14.5.2022. Vízový proces zpozdil příjezd o dva měsíce. Úvodní rozhovor s Nikou si můžete přečíst zde. Nika u nás strávil 7,5 měsíce. Zapojil se do aktivit DDM stejně jako Paula, navštěvoval pravidelně kroužek deskových her a později od Pauly převzal vedení instagramového účtu. Těší nás, že jsme mohli využít i Nikovi znalost ruského jazyka a pomáhal nám s naším Ukrajinských klubem. Dále jsme měli možnost ochutnat i gruzínskou kuchyni a Nika připravil khachapuri – nejdříve pro zaměstnance u příležitost konce školního roku a závěrečné pedagogické rady a poté jsme Niku využili na příměstském táboru „Tvořivé vaření,“ kde byl jeden den tábora věnován Gruzii. Bohužel Nika u nás nevydržel celých 12 měsíců jako Paula, ale i tak to bylo velmi intenzivní a skvělá zkušenost pro obě dvě strany.

Nika Romanadze – Georgia

Nika arrived on 14/05/2022. The visa process delayed arrival by two months. You can read the introductory interview with Nika here. Nika spent 7.5 months with us. He became involved in DDM activities just like Paula, regularly attended the board game club and later took over management of the Instagram account from Paula. We are glad that we were able to use Nik’s knowledge of the Russian language and that he helped us with our Ukrainian club. We also had the opportunity to taste Georgian cuisine and Nika prepared khachapuri – first for the employees on the occasion of the end of the school year and the final pedagogical council, and then we used Nika at the suburban camp „Creative cooking,“ where one day of the camp was dedicated to Georgia. Unfortunately, Nika didn’t stay with us for the full 12 months like Paula, but it was still very intense and a great experience for both sides.

 

 

Zonerama Zonerama